Toggle Nav
Minu ostukorv

Intercheese Estonia OÜ privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Intercheese Estonia OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Ühtne privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Juustukuningad OÜ poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Intercheese Estonia OÜ kaupluseid ja veebisaite. Intercheese Estonia OÜ kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Juustukuningad OÜ poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Intercheese Estonia OÜ kaupluseid ja veebisaite.

Milliseid isikuandmeid Intercheese Estonia OÜ kogub?

Intercheese Estonia OÜ võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

Intercheese Estonia OÜ võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Intercheese Estonia OÜ on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas Intercheese Estonia OÜ isikuandmeid kogub?

Intercheese Estonia OÜ kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Intercheese Estonia OÜ toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel.

Intercheese Estonia OÜ kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel Intercheese Estonia OÜ Teie isikuandmeid töötleb?

Intercheese Estonia OÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • õigustatud huvi
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

Kuidas Intercheese Estonia OÜ Teie isikuandmeid kaitseb?

Intercheese Estonia OÜ kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevadIntercheese Estonia OÜ kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Intercheese Estonia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Intercheese Estonia OÜ võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Intercheese Estonia OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Intercheese Estonia OÜ isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Intercheese Estonia OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel. Intercheese Estonia OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Intercheese Estonia OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Intercheese Estonia OÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Intercheese Estonia OÜ võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes Intercheese Estonia OÜ-ga ühendust e-maili teel sales@juustukuningad.ee. 

Küpsiste kasutamine

Intercheese Estonia OÜ veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised: 

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Intercheese Estonia OÜ veebilehtede külastamisel võib Intercheese Estonia OÜ koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Grupi ettevõtted töötlevad nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. 

Videosalvestused

Intercheese Estonia OÜ kauplustes ja müügisalongides võib olla isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on valvekaamerate omanik. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Intercheese Estonia OÜ võib edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Juustukuningad OÜ võib isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagab Juustukuningad OÜ, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

Profileerimine

Intercheese Estonia OÜ võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Intercheese Estonia OÜ ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Intercheese Estonia OÜ-lt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist. Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt aadressile sales@juustukuningad.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Intercheese Estonia OÜ-l on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Intercheese Estonia OÜ-l on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Intercheese Estonia OÜ-l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtte veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Intercheese Estonia OÜ rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal ühendust võtta Intercheese Estonia OÜ kodulehel märgitud kontaktidel või kirjutades aadressile sales@juustukuningad.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole. Privaatsuspoliitika käesolev redaktsioon kehtib alates 18.10.2018